Twitter Account

Prijsuitreiking van de helikoptervlucht voor 2 personen op 20 maart 2018 om 16.00 uur door John Tammer aan Frank Diehl en Marjolein du Chatinier.

Persbericht Stichting Vrienden van de Clemenskerk,
2 maart 2018    

Gemeente Hilversum moet huiswerk over doen bij antennebesluit Clemenskerk

Op 1 maart vond in het Raadhuis de hoorzitting plaats van de Commissie Bezwaarschriften over de bezwaren uit de buurt tegen de vergunning van 13 november voor een 4G-antenne-installatie van T-Mobile in het torentje van de Clemenskerk.

De zitting werd al na korte tijd beëindigd en de commissie vermeldde ook de conclusie al: wat ons betreft moet het besluit terug naar de gemeente.

De hoorzitting was - in tegenstelling tot die van oktober vorig jaar over het trampolinepark - snel voorbij.

De bezwaarcommissie, die uit 3 leden bestond, te weten dhr. mr. S. van Schaik, mw. mr. N. Brands en mw. mr. A. Binnema, benadrukte weer haar onafhankelijkheid,
ook al werkt zij in dienst van de gemeente en met een gemeentelijke secretaris. 

Naast de commissie waren aanwezig namens de gemeente jurist dhr. R. Schmidt, namens T-Mobile dhr. J. van der Lee en buurtbewoners.

Voor de commissie was er eigenlijk maar één cruciale vraag, die door de voorzitter dan ook meteen werd gesteld aan de jurist van de gemeente:

“Het gaat bij een antenne toch om een nutsvoorziening. Hoe past die in de bestemming maatschappelijk?”

Daarop bleek de vergunning van de gemeente allesbehalve stevig.
“Er is wel reden om hier enige twijfel bij te plaatsen”, gaf dhr. Schmidt direct toe.

“Wat is dan nu het oordeel van de gemeente hierover?”, drong de voorzitter aan, met de toevoeging dat het bestemmingsplan toch veel gewicht heeft in het omgevingsrecht.

“De weegschaal slaat door dat dit in strijd is met het bestemmingsplan”, bevestigde Schmidt namens de gemeente.

De commissie besloot daarop dat de zitting kon worden beëindigd en dat een toelichting op de bezwaren door de buurtbewoners niet meer nodig was.
Het advies van de commissie stond namelijk ook al vast.

Om verwarring bij de buurtbewoners weg te nemen besloot de commissie - anders dan gebruikelijk - hen meteen mee te delen wat het advies aan het college van B&W zal zijn.

Het advies is dat het besluit over moet, de gemeente moet zijn huiswerk opnieuw doen.

Als het college dat advies overneemt zijn de antennes nog niet meteen van de baan. Maar er moet wel een nieuwe belangenafweging plaatsvinden, met verwijzing naar het antennebeleid, om te bepalen of er een vergunning voor een afwijking kan worden verleend.

De vergunningaanvraag blijft wel staan, stelde dhr. Van der Lee van T-Mobile. Dhr. Schmidt gaf aan dat zo’n procedure in principe mogelijk is met de kruimelgevallen-regeling, en dat het belang van T-Mobile en eigenaar zal worden meegewogen, maar dat er wel meer informatie nodig is naar de buurt en een informatiebijeenkomst.

Buurtbewoners drongen er op aan om de kring die daarvoor dan wordt uitgenodigd ruimer te maken dan enkel de direct betrokkenen en ook buurtorganisaties en de Paulusschool erbij te betrekken.
Dat verzoek werd meegenomen door de gemeente.

Ondanks de opluchting dat de gemeente nu bakzeil haalt, was de boosheid over de handelwijze van de gemeente, onder leiding van wethouders Voorink (VVD) en Van der Want (D66), niet van de lucht.

4 maanden lang is niet gereageerd op brieven uit de buurt, waarin kritiek en zorgen werden geuit over de besluitvorming over de antennekwestie.

Raadsleden ontvingen vrijwel tegelijkertijd met de hoorzitting de antwoorden van wethouder Voorink (volgens jurist dhr. R. van Manen) op vragen van de SP en Hilversum1 over deze zaak.

Die vormen gewoon weer een rechtvaardiging van het beleid van de gemeente, benadrukken dat de gemeente zich niet bezig houdt met de hoogte van het stralingsniveau van antennes en ook geen verantwoordelijkheid neemt voor eventuele gezondheidseffecten, ook niet bij woningen en scholen, terwijl dat juist een kritiekpunt is bij de bezwaren.

Het vervolg van deze zaak blijft dus nog spannend.


”Europees voorzorgprincipe”

Geacht college,

Wij dienen hierbij de volgende vragen in over de Clemenskerk Zendmast voor portefeuillehouder Voorink voor 14 februari 2018.

Het vorige college en het huidige college hebben beide bevestigd dat in Hilversum bij zendmasten het zogenaamde “Europees voorzorgprincipe” toegepast wordt. Zie als bijlage het persbericht wat na aanleiding daarvan uitging.

Op grond daarvan is afgezien van een zendmast in de Hilversumse Meent en een Hilversum-Zuid.

De wethouder heeft nadien nog een bespreking met Hilversum1 gehad om te kijken hoe het “Europees voorzorgprincipe” in de gemeentelijke stukken nog meer body gegeven kan worden, inclusief handreikingen en hoe dit ook toegepast zou kunnen worden bij zendmasten lager dan vijf meter.

Landen om ons heen nemen steeds meer maatregelen om hun burgers te beschermen tegen zendmasten. Diverse andere gemeenten zijn inmiddels tevens over gegaan tot toepassing van het Europees voorzorgprincipe bij zendmasten. Vervolgens wordt in diverse provincies besproken het Europees voorzorgprincipe van toepassing te verklaren in de hele provincie.

  Kunt u aangeven waarom de procedure loopt zoals nu, aangezien voor een monument een uitgebreide vergunning noodzakelijk is en dat hier momenteel niet zo toegepast lijkt te worden?

  Op welke wijze is het door het college omarmde en reeds toegepaste “Europees voorzorgprincipe” hier toegepast?

  In de Hilversumse Meent is een zendmast bij een school niet doorgegaan vanwege bezorgdheid van burgers over gezondheidsaspecten.
  Hoe is dat te rijmen met de opstelling van de gemeente hier, aangezien er een basisschool (Paulus-school) pal naast de nieuwe zendmast locatie bij de Clementskerk ligt en ook sprake is van kinderopvang.

  De wereld gezondheids- organisatie heeft mobiele-telefoon-straling als klasse 2B kankerverwekkend ingedeeld, samen met stoffen als Lood, DDT, cloroform, acrylnitril (treinramp Wetteren) waarvan we ook niet willen dat volwassenen en zeker kinderen daar dagelijks mee in aanraking komen. Er is een commissie bezig om een nog zwaardere categorie toe te kennen.
  De GGD heeft eind 2017 een handreiking voor omgang en maatregelen m.b.t. deze straling opgesteld. Andere Gemeentes en zelfs Provincies gaan inmiddels over tot omarming van het Europees Voorzorgprincipe.
  In de VS is afgelopen zomer door de overheid een lange termijn studie afgerond die desastreuze gevolgen aantoont tussen zendmasten en gezondheid, onder meer de link naar diverse soorten kanker werd aangetoond. Onvruchtbaarheid van mannen en vrouwen (die al hun eicellen bij de geboorte al meedragen) is ook al meermaals aangetoond bij onderzoek. Leerprestaties van kinderen nemen volgens onderzoek af in de buurt van deze straling.
  In Europa heeft afgelopen zomer een artsen collectief opgeroepen snel zeer vergaande maatregelen te nemen ter bescherming tegen deze zendmast straling.
  In het buitenland is bescherming al langer het geval. In Frankrijk bijvoorbeeld waren gezondheidsaspecten van deze straling aanleiding om mobiel bellen in en om scholen landelijk te verbieden en daar hoge boetes op te zetten.
  De gemeente heeft een zorgplicht tegenover haar burgers en moet waken voor hun gezondheid, wat hier nauw luistert, aangezien sprake is van ongewilde gedwongen bestraling omdat men zich niet aan kan onttrekken.
  Vanwege de door het college omarmde Europees voorzorgprincipe ligt de bewijslast voor onschadelijkheid bij de provider.
  A) Hoe heeft de gemeente de gezondheidsaspecten afgewogen?
  B) Hoe heeft de provider, nu in Hilversum de bewijslast bij T-mobile ligt, aangetoond dat er geen schadelijke effecten bij de (school)kinderen en anderen kunnen gaan optreden.

  Hilversum dient toe te zien en te zorgen voor handhaving op lage zendmast straling vanwege het wettelijk verankerde ALARA-beginsel. ALARA = As Low As Reasonably Achievable, zie Wikipedia voor een toelichting.
  In welke vorm is getoetst EN eisen gesteld aan T-mobile hierover?

  Het college belijdt het principe “de vervuiler betaalt”. Deze ether vervuiling kan deels afgeschermd worden om de gevolgen te verminderen.
  Gaat de gemeente en/of T-mobile aan de school en/of omwonenden de kosten vergoeden voor afscherming maatregelen tegen deze (straks toenemende) zendmast straling?

In verband met de urgentie van dit onderwerp in verband met lopende procedures verzoeken wij het college te antwoorden in de commissie van 14 februari 2018, of indien dat niet volledig lukt op een spoedige termijn dat dit door omwonenden nog meegenomen kan worden in de procedure.

Met vriendelijke groet,

Fractie Hilversum1


Tijdelijke woonruimte Inbetween places

Bijgaand vragen van de fractie voor de commissie ruimte van 14 februari 2018 en tevens open brief met oproep.

Inbetween places is een doorstroom-woonruimte opgezet door Dudok wonen.

Dudok wonen heeft een initiatief opgezet voor doorstroom-woonruimte in opstap naar een permanente sociale woning. Geen makkelijke opgave in een omgeving met meer dan drieëndertigduizend woningzoekenden en een sociaal woning aanbod van naar verhouding amper veertienhonderd woningen per jaar.

Wij achtten het project volstrekt onhaalbaar maar hebben desalniettemin bewondering voor de directeur die zijn nek uitgestoken heeft in de verwachting een oplossing te kunnen bereiken. Wij voelen ons dan ook wat ongemakkelijk bij de harde kritiek van enkele partijen in die richting aangezien door Dudok wonen in eerste instantie de toezegging gedaan werd dat niemand op straat zou belanden.

Inmiddels is de sfeer gekeerd en verhard. Een vecht sfeer is ontstaan van hakken in het zand, van harde woorden, regelrechte verwijten en schuld schuiven waar niemand baat bij heeft. Dudok wonen heeft de opzegging van de huur in gang gezet.

De gemeente vergeet naar zichzelf te kijken. Behalve luid roepende partijen zijn er ook zwijgende partijen, partijen die jaren ontkend hebben dat er een probleem is met de hoeveelheid sociale woningen. Statistisch wilden zij dat wegmoffelen door te beweren dat Hilversummers hun leven prima hier kunnen leven, mantelzorg kunnen geven of ontvangen en ondertussen te menen dat je daarbij prima in Almere of nog verder van Hilversum af kan wonen. De illusie van sociale koop werd geïntroduceerd om cijfers op te poetsen. Enkele partijen deden zelfs een oproep om een veelvoud van de door het Rijk verzochte opname van asielzoekers in Hilversum op te vangen, in de veronderstelling dat hier sociale woningen in overvloed zijn en dus gegarandeerd geen enkele verdringing op de woningmarkt kon optreden.

Toen Hilversum1 het 'deltaplan sociale huisvesting' lanceerde leek de noodzaak nog steeds onvoldoende onderkend te worden. Partijen moeten om tafel om elkaars knelpunten te inventariseren en die woningnood op te lossen. Om de wachtlijsten met de grootste spoed te verkorten. Ook komen er eisen en prestatie afspraken aan de ruim 400 miljoen euro waarvoor de gemeente garant staat bij woningbouwcorporaties. Wethouder Vroonhoven meldde dat toen ze gedwongen werd met partijen om tafel te gaan dat zeer nuttig bleek te zijn.

Hilversum en de politiek heeft het woning probleem immers zelf mede veroorzaakt door het te veel te negeren en niet adequaat op te treden en deels naar de regio te schuiven.

De ambtelijke staf van de gemeente draagt ook niet bij door bij toekenning van urgentie verklaringen absurde gronden aan te dragen voor afwijzing van een dergelijke urgentie verklaring. Kinderen kan de voogdij van overgedragen worden aan de ex en de moeders kunnen blijkbaar best roulerend bij kennissen slapen of wellicht onder een brug. Mensonterend.

Partijen zouden om tafel gaan voor oplossingen, de enige weg om hier uit te komen. Nu lijken echter juist alle partijen te verzanden in ambtelijk reageren, kiften en kijven en schuld schuiven en voor verkiezingswinst de boel goed tegen elkaar op te zetten. Energieverspilling waardoor een oplossing steeds verder weg komt.

De verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd dat hij het oppakt en niemand op straat komt te staan.

De burgemeester heeft Hilversum1 toegezegd als boven de partijen staande persoon iedereen om tafel te zetten voor oplossingen, onder toezegging dat niemand bij inbetween places op straat komt te staan.

OPROEP

We roepen de wethouder, burgemeester en Dudok wonen op om om tafel te gaan zitten voor oplossingen. Daarbij verzoeken we ieder het volgende toe te zeggen in de commissie van 14 februari 2018:

1-Geen vragen te beantwoorden over dit onderwerp omdat dat alleen escaleert en de energie eerst naar oplossingen moet gaan;

2-Toe te zeggen dat gegarandeerd wordt dat niemand op straat komt te staan en iedereen die nu in inbetween places zit onderdak in Hilversum behoudt of krijgt.

Met vriendelijke groet,

Fractie: Hilversum1

Onze vragen hierover aan het college van B&W.

Hilversum 16-01-2018
Aan college van B&W en raad,

De fractie van Hilversum1, en naar ik aanneem een behoorlijk aantal raadsleden, heeft onderstaande hulpkreet per email ook mogen ontvangen.

Het betreft hier zo gelezen en bezien een daadwerkelijk zeer urgente situatie.
De emailer en +/- tien andere personen, dreigen op korte termijn uit hun woning te worden gezet.
Deze mensen zeggen tot op heden geen alternatief voor vervangende woonruimte te hebben ontvangen, dit ondanks de gedane toezeggingen, zijn zij op geen enkele wijze geholpen bij het vinden van andere c.q. vervangende woonruimte.

Wij willen zo spoedig mogelijk van de wethouder horen hoe hij dit probleem oppakt en ervoor gaat zorgen dat deze mensen hun onderkomen behouden, of anders een volkomen gelijkwaardig equivalent krijgen aangeboden.

De hoge urgentie hierbij lijkt mij vanzelfsprekend, daar deze mensen anders medio maart 2018 zonder enige woonruimte op straat komen te staan. De hiernaast staande email van de bewoner(s) lijken mij voor zich te spreken.

Wij hebben als fractie Hilversum1 al meerdere malen in de commissies en de raad aangegeven dat een taskforce woningbouw zou moeten worden ingesteld en het is ons inziens dan ook totaal onac- ceptabel en onbehoorlijk dat statushouders binnen 6 tot 9 weken van woonruimte moeten en kunnen worden voorzien en dit schijnbaar niet kan voor onze eigen Hilversumse burgers.

Kortom de fractie Hilversum1 verwacht dat de wethouder Wonen op zeer korte termijn met Dudok wonen en de andere woning corporaties in gesprek gaat om dit zeer ernstige probleem op te lossen.

Ten behoeve van de privacy zijn naam en adres van de inwoner weggelaten

Deze zijn bij ons bekend.

Ik ga er maar vanuit dat deze email ook door de wethouder is ontvangen en daardoor de gegevens bij hem bekend zijn.

Met vriendelijke groet,

John Tammer

Hilversum1

  Copyright Hilversum1